Tromøy menighet > Trosopplæring > Trosopplæringsplan

Trosopplæringsplan for Tromøy kirke

Mål, grunnlag og organisering

 

Hovedmål for trosopplæringen

Barn og unge skal bli i Kristus når de vokser opp, og finne sin plass i det kristne fellesskap.
 

Grunnlag og særpreg

I Tromøy menighet bor det ca.6000 mennesker. Av disse hører 4255 til Den Norske Kirke(2012). Menigheten har et aktivt barnearbeid, som også i stor grad favner hele familien. Det er også god gudstjenestesøkning på Tromøya, og menigheten legger stor vekt på at gudstjenestefellesskapet er vårt hovedsamlingspunkt og skal inkludere alle. Dette er sterke sider ved menigheten, som vi tar med inn i trosopplæringsarbeidet. Gudstjenesten skal ha en sentral plass i trosopplæringen, og det skal være tette bånd mellom det kontinuerlige menighetsarbeidet (barne- og ungdomsarbeidet) og trosopplæringen. Menighetens trosopplæringstilbud er delt opp i aldersbestemte tiltak. Hvert tiltak består av både en undervisningsdel, en sosial (felleskapsbyggende) del og deltakelse på en gudstjeneste knyttet opp mot tiltaket. Om mulig knyttes også en av menighetens barne- og ungdomsaktiviteter, i samme aldersgruppe, opp mot tiltaket. Menigheten ser spesielt to utfordringer vi vil jobbe med i tiden fremover for å styrke en fornyet trosopplæring for alle døpte. 1) Vi må legge til rette for å gi foreldre frimodighet, kunnskap og ressurser som de viktigste trosformidlerne til barna. 2) Vi må styrke trosopplæringen for alderen 11 år og oppover. Vi har god oppslutning på juniorkonfirmasjon (10år) og konfirmasjon, men må bli bedre på å legge til rette for at de finner sin plass i menigheten ut over disse tiltakene.
 

Organisering, rammer og ansvar

Trosopplæringen i Tromøy menighet er et samarbeidsprosjekt mellom menighetsråd (MR), Trosopplæringsutvalg (TrU), Ungdomsråd (UR) (kommer), stab og frivillige. I det daglige er det staben som har ansvar for tilrettelegging, med kateketen som hovedansvarlig.
For rammer, organisering, ansvar og økonomistyring, se ‘Mandat for Trosopplæringsutvalget i Tromøy menighet’ (se vedlegg).
Menigheten har nå fått trosopplæringsmidler som skal brukes til en ungdomspreststilling. Dette vil imøtekomme punkt 2 i kap. ‘Grunnlag og særpreg’; «styrke trosopplæringen for alderen 11 år og oppover». Det igjen vil medføre at det frigjøres tid for kateketen til å jobbe videre med punkt 1 i mye større grad. Selv om vi ser at prosessen med tiltak rettet mot ungdom vil være gunstig å utvikle sammen med ny ungdomsprest, vil ikke menigheten vente til denne er på plass. Derfor er det en gruppe som allerede er i gang med å se på muligheter på dette området.

 

 

Sentrale dimensjoner

 

Samarbeid med hjemmet og familien

Tromøy menighet ser på familien og hjemmet som den viktigste arena for trosopplæring. Derfor er vi tidlig ute med å etablere en god relasjon allerede i dåpssamlingen (utvidet dåpssamtale, som inneholder en egen bolk om veien videre). Her forsøker vi også å gi trygghet og frimodighet til foreldrene som de viktigste trosformidlerne, og hva det innebærer. Vi har også en årlig kontakt med alle våre dåpsfamilier frem til 4årsalderen. Samtidig ser vi at det i dette samarbeidet ligger enda større muligheter, noe vi ønsker å ha mer fokus på fremover. Trosopplæringstiltakene for 4år og 6år har også en dimensjon på å gi foreldrene «verktøy» til trosformidlingen (se også avsnittet «Frivillig medarbeiderskap» og nevnte tiltak).

 

Barn og unges medvirkning

Tromøy menighet ønsker at barn og unge skal oppleve tilhørighet til kirken og menigheten, og at her blir de tatt på alvor. Dette gjenspeiles i det omfattende barnearbeidet vårt. Det betyr også at vi har fokus på dette i gudstjenestene våre, både ved tilrettelegging (barnekrok foran i kirken i stedet for bak og ofte en del av preken hvor barna involveres) og ved deltakelse. Vi har i større og større grad hatt med barn som kirkeassistenter/ministranter i gudstjenester utenom gudstjenestene for store og små. Dette vil vi jobbe med å få systematisert som en fast ordning i trosopplæringen.
I forbindelse med økt fokus på styrking av tweens- og ungdomsarbeidet (uavhengig av når ny trosopplæringsmedarbeider/ungdomsprest er på plass), vil Tromøy menighet opprette et ungdomsråd som skal være barn og unges talerør inn i stab, menighetsråd, gudstjeneste og aktuelle utvalg.

 

Inkludering og tilrettelegging

Tromøy menighet har god erfaring i å legge til rette for at våre trosopplæringstiltak skal kunne inkludere alle som ønsker det. Vi har fokus på å være fleksible ift opplegg slik at det blir tilpasset alles behov. I de tilfeller hvor vi er klar over hvilke utfordringer som må imøtekommes, har vi klart å tilpasse opplegg og de fysiske forhold i samarbeid med hjem, skole og kirkeverge. Det er fremdeles en vei å gå når det gjelder å kunne være tidlig ute for best mulig tilrettelegging. Vi innser at vi ikke klarer å fange opp alle potensielle deltakere, og dermed ikke får kommunisert godt nok til alle våre muligheter for tilrettelegging. Det er ikke alltid skriftlig materiell er nok for å skape trygghet hos foresatte/omsorgspersoner om at behovene vil bli ivaretatt. Derfor må vi bli flinkere til å komme på banen så tidlig som mulig i en god kommunikasjon med de hjemmene dette gjelder. Våre menighetsfaddere besøker alle dåpsfamilier på et-, to- og treårsdåpsdag. Vi må bli flinkere til å bruke denne muligheten til også å komme i dialog med de familiene som vil trenge tilrettelegging.

 

Gudstjenester

Vi er generelt opptatt av at gudstjenesten skal være aktuell for ulike aldersgrupper og legger vekt på involvering. Dette er noe av framtidens visjoner for gudstjenestene våre: at blant annet de ulike korene, trosopplæringstiltakene våre skal involveres jevnlig slik at gudstjenesten favner bredt og skaper fellesskap på tvers av alder og interesse.
Alle trosopplæringstiltak skal på en eller annen måte knyttes opp mot gudstjenesten. En av planene i den nye forordningen er å legge til rette for kveldsgudstjenester som gir muligheter for litt andre typer gudstjeneste, deltakelse og temaer.
Et stort antall medhjelpere deltar fast i gudstjenesten: klokkere, kirkeverter, nattverdmedhjelpere, blomsteransvarlig, kirkekaffeansvarlig og søndagsskoleledere. Behovet for dåpsverter diskuteres i gudstjenesteutvalget, og vil snart være en realitet.
Det jobbes også med å etablere en kirkeassistent/ministrantordning for barn etter juniorkonfirmasjonstid.

 

Diakoni

Det er viktig for Tromøy menighet at alle som deltar i våre trosopplæringstiltak skal oppleve seg sett, og selv lære å se og vise omsorg for andre. Dette er et viktig fokus hos lederne i trosopplæringsarbeidet, og kommer også inn som tema i flere av tiltakene (eks: Førsteklasses, LysVåken, jrLeder, konfirmasjon og Lær dem å lede). Etter visitasen i 2014 har menigheten større fokus på å styrke den diakonale bevisstheten og hvordan dette kan utløses i menighetens liv og leven. Dette vil også inkludere trosopplæringen. Diakoni vil være et av hovedsatsningsområdene i den kommende menighetsrådsperioden. Dette skal også komme til uttrykk gjennom videre arbeid med trosopplæringsplanen.

 

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

Menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid drives av forskjellige organisasjoner (kfuk-kfum, søndagsskolen, KRIK og misjonsorganisasjoner). Vi har stor fokus på et nært og godt samarbeid med disse. Dette samarbeidet har både gitt større oppslutning på trosopplæringstiltakene og ført til at deler av dette arbeidet nå også jobbes med å integreres i trosopplæringen.
Vi forsøker også i størst mulig grad å invitere de forskjellige enhetene med på gudstjenestene som er omfattet av trosopplæringstiltak, utfra målgruppe. F.eks. Barnekoret Baluba (0-6år) er med på gudstjenesten hvor 4åringene får sin kirkebok.
Dette ser vi flere positive sider ved. God markedsføring av Baluba. Lettere for familiene som er med i Baluba å også delta på trosopplæringstiltaket (de skal jo i kirken uansett). Løfter gudstjenesten.

 

Kommunikasjonsarbeid

Å nå ut med de tiltakene vi har, og å motivere målgruppen og deres foresatte om verdien av å delta på trosopplæringstiltakene, er noe Tromøy menighet har stor fokus på. Vi bruker aktivt nettsider, facebook (både egen facebookside og en fellesside, ‘tromøyfolk’, for hele Tromøya som er godt representert), gjennomarbeidet invitasjonsmateriell som sendes pr post til alle medlemmer og tilhørende, sms og i noen grad annonser. Allerede i dåpssamlingen har vi fokus på å kommunisere hvorfor vi har et trosopplæringsopplegg og hvorfor vi mener det er viktig for barn og foreldre å være en del av dette.
Samarbeidet med det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet er også viktig for å nå ut med informasjon om tiltakene, og det gir menigheten en god mulighet til å bygge relasjoner til mange av familiene på øya, det bygger tillit, som igjen gir større motivasjon og ønske om deltakelse.
Menigheten har også fokus på å være synlig på en positiv måte i lokalsamfunnet for øvrig.
I kommunikasjonsarbeidet er også punktet om inkludering og tilrettelegging inkludert (se dette).

 

Musikk og kultur

Det ligger mye trosformidling i å benytte seg av kirken og dens historie og utsmykning i trosopplæringstiltakene. Tromøya har to kirker, som begge egner seg godt på sitt vis til bruk i trosopplæringen. Det er derfor lagt stor vekt i trosopplæringsplanen på bruken av kirkene.
Tromøy menighet har et rikt korarbeid, som på barnestadiet rommer så bredt at det også kan integreres i trosopplæringsplanen. Dette er et av satsningsområdene til Trosopplæringsutvalget i tiden fremover.
Korene integreres også på forskjellig vis i gudstjenestelivet (se bl.a. avsnittet ‘Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner’). Bl.a. brukes korene aktivt i de musikalske liturgisk leddene. Vi har også egne kor- og sanggudstjenester, hvor det er stor vekt på bruken av salmer/musikk til å løfte frem et tema eller en høytid.
Gaven alle dåpsbarn får av menigheten på toårsdåpsdagen er CD’en «Hvem har skapt alle blomstene?» fra IKO, med sanger som «Hvem har skapt alle blomstene?», «Måne og sol», Vær meg nær, å Gud», «Ingen er så trygg i fare», «Milde Jesus, dine hender» og «Vi tar hverandres hender» m.fl.. Det ligger mye god trosformidling i sangene på denne CD’en. Her er flere sanger som kan brukes aktivt i hjemmet, f.eks. som aftenbønn. Mange av sangene kommer også igjen i gudstjenesten og i trosopplæringstiltakene våre. Vi er bevisste på å bl.a. bruke sanger fra denne CD’en, da mange har hørt mye på den og vil kjenne disse sangene.

 

Misjon

Det har en tid nå vært jobbet med integrering av misjonsfokus og -arbeid i menigheten, noe som også skal inn i trosopplæringsplanen. Dessverre har vi ikke helt lykkes med å finne noen god måte å gjøre dette på ennå. Ved siden av menighetens misjonsavtale med Misjonsalliansen, har menigheten en lokal gruppe som jobber med et spennende prosjekt på Filipinene (Rakel Trovis stiftelse). Vi tror en lokal gruppe med et sterkt engasjement for det de driver med, vil kunne inspirere flere til økt fokus på misjon. Det er ønskelig fremover å jobbe med å kunne bruke denne gruppen mer aktivt inn i trosopplæringen, for å styrke/løfte både misjons- og diakoniperspektivet.

 

Tverrfaglig samarbeid

Trosopplæringsplanen berører alle faggruppene i staben, og hver enkelt går inn i dette arbeidet ut fra arbeidsinstruks, egnethet og erfaring. Det er trosopplæringsansvarliges ansvar å inkludere de andre faggruppene i planlegging og gjennomføring, men staben kan bli enda bedre på å tenke helhetlig rundt fagområde og gjennomføring av de forskjellige oppgaver i menigheten (her også trosopplæringen). Staben vil i tiden fremover ha fokus på hvordan man enda bedre kan samhandle de forskjellige arbeidsoppgaver. Vi må inspirere hverandre til økt deltagelse og samarbeid.

 

Frivillig medarbeiderskap

Å bruke frivillige inn i trosopplæringens planlegging og gjennomføring berører et bredt spekter av grupper.
Menighetsråd, ansatte og frivillige jobber sammen i Trosopplæringsutvalget om å legge til rette for et best mulig trosopplæringstilbud.
Menighetsfadderordningen koordineres av ansatte og gjennomføres av frivillige i menigheten.
Foreldre brukes aktivt som frivillige medhjelpere i de forskjellige tiltakene. Det legges stor vekt på deltakelse fra foreldrene, etter evner og ønsker. Spesielt i tiltakene rettet mot de små (4, 6 og 8år) kan foreldrene være aktive medhjelpere for sine barn, med alt fra hjelp til klipping, tegning og skriving, formulering av bønner (som også gir dem et verktøy til hvordan snakke med barna om bønn), samtale om bibeltekster, gjennomføring av måltider osv. Dette gir både et eierskap, skaper tilhørighet og gir frimodighet i rollen som trosformidler i hjemmet.
Det er også integrert i tiltakene for de eldre barna og ungdom at de oppfordres til å være med som medhjelpere i tiltak for de yngre. Dette berører flere av elementene en trosopplæring skal inneholde (f.eks. diakoni, misjon, disippelskap, ledertrening).
Samarbeidet med de frivillige organisasjonene gir også mange frivillige involverte i trosopplæringstiltakene våre.

 

For tiltakene, se meny 'Aldersbestemt tilbud'