Tromøy menighetsrådLeder

Alf Reiar Berge

M Nestleder

John Nitter Gundersen

Medlem

Helge Arneberg

Medlem

Janne Forsdal

Medlem

Hans Andreas Hansen

Medlem

Kristian Vågsnes

Vara

Marit Evensen

Vara

Robert Knudsen

Vara

Jan Frode Knutsen Lofstad

Vara

Synnøve Helen Skogstrøm

Leder

Alf Reiar Berge

95211594

Send e-post

Kasserer

Jan Frode Knutsen Lofstad

Repr. Fellesrådet

Hans Andreas Hansen

Vararepr. Fellerådet

Alf Reiar Berge

RÅD OG UTVALG

 

 

Gudstjenesteutvalget


Mandat for gudstjenesteutvalget (GU) i Tromøy menighet

1. Målsetting:
Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der de kristne trer fram som en menighet og et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud. GU vil sette fokus på gudstjenesten og arbeide for større engasjement, deltakelse og tilhørighet.
Vi ønsker at gudstjenesten kan skape kristustro, håp, trøst og glede. Vi ønsker å skape et fellesskap mellom mennesker i alle aldre, tilhørighet og rom for livsfortellinger og livserfaring.

        
2. Organisering og arbeidsmåter:
a) GU er underlagt menighetsrådet.

    Menighetsrådet oppnevner 4 -6 faste medlemmer til GU for to eller tre år:    
    - 1 medlem velges blant menighetsrådets medlemmer
    - resten av medlemmene velges fra menigheten for øvrig
    - Sokneprest og organist møter fast i GU
    
I tillegg skal andre ansatte i staben innkalles ved saker som berører deres ansvarsområde.
    
b) GU konstituerer seg selv. Et av de faste medlemmene velges som leder og en som sekretær.  

c) GU har ikke egen økonomi, men henvender seg til menighetsrådet ved behov for økonomiske rammer i enkeltsaker.

d) GU rapporterer til menighetsrådet. Referater fra utvalgsmøtene sendes menighetsrådet på epost. GU skriver egen årsmelding, som sendes menighetsrådet i god tid før menighetens årsmøte.


3. Arbeidsoppgaver:
a) GU skal på eget initiativ og / eller på initiativ fra menighetsråd eller stab reflektere over og utarbeide forslag til gudstjenester, liturgiske endringer, gudstjenestesteder og rammer som skaper gode gudstjenester og gjør at våre medmennesker vil komme til kirken.

b) GU har forslagsrett til gudstjenesteplan og liturgiske variasjoner. Menighetsrådet treffer beslutninger som ikke er tillagt sokneprest, prost eller biskop.
 
c) GU skal bidra til at menighetens vedtatte planer for gudstjenesteliv gjennomføres i henhold til gudstjenesteforordningen.

d) GU skal sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og oppfølging.


Soknepresten har det overordnede ansvaret for at vedtatte planer blir gjennomført.

Trosopplæringsutvalget


Mandat for Trosopplæringsutvalget (TrU) i Tromøy menighet

1. Målsetting:
Alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne skal møte en systematisk
og sammenhengende trosopplæring som
    - gir kjennskap til den treenige Gud
    - bidrar til livstolkning og livsmestring
    - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

        
2. Organisering og arbeidsmåter:
a) TrU er underlagt menighetsrådet.

    Menighetsrådet oppnevner 4 faste medlemmer til TrU for to eller tre år:    
    - 1 medlem velges blant menighetsrådets medlemmer
    - 3 medlemmer velges fra menigheten for øvrig
    - kateketen er med som fast medlem

    I tillegg skal de ansatte i staben innkalles ved saker som berører deres ansvarsområde.
    
b) TrU konstituerer seg selv. Et av de faste medlemmene velges som leder og en som nestleder. Kateketen er sekretær for utvalget.

c) TrU har ikke egen økonomi, men utarbeider forslag til budsjett og arbeider innenfor de økonomiske rammer vedtatt av menighetsrådet.

d) TrU rapporterer til menighetsrådet. Referater fra utvalgsmøtene sendes menighetsrådet på mail. TrU skriver egen årsmelding, som sendes menighetsrådet i god tid før menighetens årsmøte.


3. Arbeidsoppgaver:
a) TrU skal, i samråd med staben, utarbeide forslag til vedtak om ny trosopplæringsstilling i menigheten. Vedtak gjøres av menighetsrådet.
Utvalget skal ta stilling til:
- hvilken kompetanse det foreslås å søke etter
- forslag til stillingsinstruks
- forslag til stillingsprosent

b) TrU skal kvalitetssikre, følge opp og videreutvikle plan for trosopplæring i Tromøy menighet, basert på ”GUD GIR-VI DELER – Plan for trosopplæring i Den norske kirke”.
Menighetsrådet skal godkjenne planen. Utvalget skal kontinuerlig evaluere og, om nødvendig, justere tiltakene i planen, og i så fall fremme eventuelle endringsforslag for menighetsrådet for vedtak. TrU skal årlig gjøre en helhetsvurdering av planen.

c) I samarbeid med menighetens ansatte skal TrU ha ansvaret for at planen gjennomføres, det vil si ha oversikt over og sørge for at de ulike oppgavene løses på en best mulig måte.

d) TrU skal arbeide aktivt for en bredest mulig rekruttering av frivillige medarbeidere til de tiltakene som planen legger opp til.

e) TrU skal samarbeide med de frivillige organisasjonene  og eventuelt andre menigheter når det kan styrke arbeidet.

f) TrU skal uttale seg om saker som gjelder barn- og unge (det vil si aldersgruppen 0-18 år) før det gjøres vedtak i menighetsrådet.

 

Diakoniutvalget


LES DIAKONIPLANEN HER

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom  nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Denne definisjonen gir uttrykk for en ønsket retning for diakonien i årene framover.

De konkrete, lokale planer må bygges på disse momentene og lages med utgangspunkt i lokale behov, ressurser og samarbeidsmuligheter og sees i sammenheng med menighetens

samlede strategiarbeid.

Diakonien er en tjeneste for medmennesket og skaperverket

og en tjeneste for Gud. Denne helhetstenkningen har konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste. Det gjelder alle aldersgrupper.

Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetens liv.

Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land.

 

Vern om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette avspeiles i de lokale diakoniplaner. De diakonale utfordringene sammenfattes her i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste;

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

 

MANDAT FOR DIAKONITUVALG

1. Organisering

1.1 Utvalget er oppnevnt av menighetsrådet og har to års funksjonstid.

1.2 Utvalget består av 5-8 medlemmer, hvorav minst en skal komme fra menighetsrådet.

1.3 Utvalget velger selv sin leder og sekretær.

1.4 Utvalget holder menighetsrådet orientert om sin virksomhet. Referat fra utvalgets møter som sendes til menighetsrådet ved daglig leder.

 

2. Oppgaver

Utvalget søker å ivareta følgende oppgaver:

2.1 Nestekjærlighet skal være et grunnleggende fundament for det diakonale arbeidet i Tromøy menighet

2.2 Arbeide med å videreutvikle menighetens diakoniplan og planlegge/gjennomføre diakonale tiltak i Tromøy menighet

2.3 Sikre at arbeidet skjer i tråd med menighetens visjon.

2.4 Oppfølging av Grønn menighet

2.5 Fokus på flerkulturelt arbeid

2.6 Ha fokus på rettferdig fordeling av verdens ressurser og stå opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket.

2.7 Sammen med de ansatte ivareta og legge til rette for godt samarbeid med de frivillige.

2.8 Utvalget er høringsinstans i saker som vedrører diakonien.

 

3. Økonomi

3.1 Utvalget disponerer midler innenfor menighetsrådets godkjente budsjett.

3.2 Utvalget kommer med innspill til menighetens budsjett for diakoni for kommende år

TRUA-styret


Her kommer innhold...

Husstyret (menighetshuset)Leder/kontaktperson:
Edgar Ommundsen
Mobil: 97537815
Epost: edgar.ommundsen@ae.no

 

 

 

Menighetsbladet


REDAKSJONEN:

Redaktør:
Øyvind Berg
Mobil: 905 07 233
Epost: berg@gutten-berg.no

Øvrige redaksjonsmedlemmer:
Eilert Skjævestad, Anne Hestness Trommestad, Lene Laukvik, Jan Henrik Simonsen og Jan Atle Knutsen.

Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri

Ønsker du å gi et økonomisk bidrag til bladet?
Menighetsbladets kontonummer: 3000 30 53314 (merkes menighetsbladet)