Tromøy menighet > Om oss > Menighetsråd > MR-test

Tromøy menighetsråd

Diakoniutvalget

Leder: Elin Okkenhaug Bratland

For mer info om Diakoniutvalgets arbeid, Se her...

Gudstjenesteutvalget

Mandat for gudstjenesteutvalget (GU) i Tromøy menighet

1. Målsetting:
Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der de kristne trer fram som en menighet og et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud. GU vil sette fokus på gudstjenesten og arbeide for større engasjement, deltakelse og tilhørighet.
Vi ønsker at gudstjenesten kan skape kristustro, håp, trøst og glede. Vi ønsker å skape et fellesskap mellom mennesker i alle aldre, tilhørighet og rom for livsfortellinger og livserfaring.

        
2. Organisering og arbeidsmåter:
a) GU er underlagt menighetsrådet.

    Menighetsrådet oppnevner 4 -6 faste medlemmer til GU for to eller tre år:    
    - 1 medlem velges blant menighetsrådets medlemmer
    - resten av medlemmene velges fra menigheten for øvrig
    - Sokneprest og organist møter fast i GU
    
I tillegg skal andre ansatte i staben innkalles ved saker som berører deres ansvarsområde.
    
b) GU konstituerer seg selv. Et av de faste medlemmene velges som leder og en som sekretær.  

c) GU har ikke egen økonomi, men henvender seg til menighetsrådet ved behov for økonomiske rammer i enkeltsaker.

d) GU rapporterer til menighetsrådet. Referater fra utvalgsmøtene sendes menighetsrådet på epost. GU skriver egen årsmelding, som sendes menighetsrådet i god tid før menighetens årsmøte.


3. Arbeidsoppgaver:
a) GU skal på eget initiativ og / eller på initiativ fra menighetsråd eller stab reflektere over og utarbeide forslag til gudstjenester, liturgiske endringer, gudstjenestesteder og rammer som skaper gode gudstjenester og gjør at våre medmennesker vil komme til kirken.

b) GU har forslagsrett til gudstjenesteplan og liturgiske variasjoner. Menighetsrådet treffer beslutninger som ikke er tillagt sokneprest, prost eller biskop.
 
c) GU skal bidra til at menighetens vedtatte planer for gudstjenesteliv gjennomføres i henhold til gudstjenesteforordningen.

d) GU skal sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og oppfølging.


Soknepresten har det overordnede ansvaret for at vedtatte planer blir gjennomført.

27.01.2016

 

Trosopplæringsutvalget

Mandat for Trosopplæringsutvalget (TrU) i Tromøy menighet

1. Målsetting:
Alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne skal møte en systematisk
og sammenhengende trosopplæring som
    - gir kjennskap til den treenige Gud
    - bidrar til livstolkning og livsmestring
    - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

        
2. Organisering og arbeidsmåter:
a) TrU er underlagt menighetsrådet.

    Menighetsrådet oppnevner 4 faste medlemmer til TrU for to eller tre år:    
    - 1 medlem velges blant menighetsrådets medlemmer
    - 3 medlemmer velges fra menigheten for øvrig
    - kateketen er med som fast medlem

    I tillegg skal de ansatte i staben innkalles ved saker som berører deres ansvarsområde.
    
b) TrU konstituerer seg selv. Et av de faste medlemmene velges som leder og en som nestleder. Kateketen er sekretær for utvalget.

c) TrU har ikke egen økonomi, men utarbeider forslag til budsjett og arbeider innenfor de økonomiske rammer vedtatt av menighetsrådet.

d) TrU rapporterer til menighetsrådet. Referater fra utvalgsmøtene sendes menighetsrådet på mail. TrU skriver egen årsmelding, som sendes menighetsrådet i god tid før menighetens årsmøte.


3. Arbeidsoppgaver:
a) TrU skal, i samråd med staben, utarbeide forslag til vedtak om ny trosopplæringsstilling i menigheten. Vedtak gjøres av menighetsrådet.
Utvalget skal ta stilling til:
- hvilken kompetanse det foreslås å søke etter
- forslag til stillingsinstruks
- forslag til stillingsprosent

b) TrU skal kvalitetssikre, følge opp og videreutvikle plan for trosopplæring i Tromøy menighet, basert på ”GUD GIR-VI DELER – Plan for trosopplæring i Den norske kirke”.
Menighetsrådet skal godkjenne planen. Utvalget skal kontinuerlig evaluere og, om nødvendig, justere tiltakene i planen, og i så fall fremme eventuelle endringsforslag for menighetsrådet for vedtak. TrU skal årlig gjøre en helhetsvurdering av planen.

c) I samarbeid med menighetens ansatte skal TrU ha ansvaret for at planen gjennomføres, det vil si ha oversikt over og sørge for at de ulike oppgavene løses på en best mulig måte.

d) TrU skal arbeide aktivt for en bredest mulig rekruttering av frivillige medarbeidere til de tiltakene som planen legger opp til.

e) TrU skal samarbeide med de frivillige organisasjonene  og eventuelt andre menigheter når det kan styrke arbeidet.

f) TrU skal uttale seg om saker som gjelder barn- og unge (det vil si aldersgruppen 0-18 år) før det gjøres vedtak i menighetsrådet.

 

Menighetsbladredaksjonen

Her kommer info om utvalget og hvem som sitter der (eventuelt leder/kontaktperson)

Les mer om ...

Strikkeklubb for Mama's
Møtes i lillesalen på menighetshuset annenhver mandag kl 11 - ca 13.30. (Følg med på forsidekalenderen) Les mer...
Intervju med ungdomspresten
Hør intervjuet menighetsbladet har gjort med vår ungdomsprest, Espen Robsahm Kjørven: Les mer...
Forbundsringen
Vårprogram for 2020. NB! Møtet 30.3 er avlyst. Årsaken er restriksjonene som er innført i forhold til coronaviruset. Les mer...
Baluba syng med film
Bli med på en Balubaøvelse dere kan kose dere med hjemmefra! (Youtube) Les mer...
Babysang Tromøy
Torsdager kl 11 på menighetshuset, lillesal. NB! Alle samlinger er foreløpig avlyst grunnet koronaviruset. Les mer...